Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden via webwinkel: www.trenddecor.nl
Onderdeel van: Trend Decor BV – De Vlonder 203 – 5427 DG  Boekel  – Nederland
Tel: 0492 32 46 90 – Fax: 0492 32 41 75 – Email: info@trenddecor.nl – K.v.K. 160.73.614 – BTW: 8191.15.393.B01

Prijzen:
Al prijzen weergegeven op internet website  www.trenddecor.nl zijn netto exclusief BTW “af magazijn” Boekel Nederland.
Verzend/Portokosten conform pakketdienst tarief. Nederland € 6,35 ex. BTW (21%)
Orders Boven € 160,- incl. BTW, franco binnen Nederland, doch volumineuze goederen af magazijn.
Het minimum order bedrag bij bestelling via onze webwinkel bedraagt € 10,00 ex. BTW goederen order totaal.

Export:
Levering naar het buitenland geschied “af magazijn” Boekel onder, vooruitbetaling, of creditcard betaling, voor risico en gevaar van de klant.
Alle transportkosten ( porto, luchtpostkosten, verzekering, vracht, verpakking) worden in rekening gebracht.
Stelt u zich s.v.p. op de hoogte van de in uw land geldende invoer –en douane voorschriften. Wij kunnen u hierover geen bindende inlichtingen verstrekken. Bij export orders buiten de Benelux en Duitsland dient voor minimaal € 225,- te worden besteld.
Berekend worden de op dat moment geldende prijzen zoals weergegeven op onze website www.trenddecor.nl.

Levertijden:
Alle goederen worden zo snel mogelijk vervaardigd en geleverd. Artikelen uit voorraad worden onmiddellijk geleverd.
Aan de opgegeven levertijd kunnen geen garanties worden ontleend.
Derhalve dus geen schadeloosstelling voor niet vervulde of te laat afgeleverde bestellingen.

Betalingscondities:
Bestellingen geplaatst via onze internet website www.trenddecor.nl betaling op voorhand, via iDEAL mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Prijsgarantie:
Bindend zijn de op het moment van bestelling weergegeven prijzen op onze website: www.trenddecor.nl bij bestelling bevestigd via een per e-mail verstuurde orderconfirmatie pro-forma rekening.
Wij trachten onze prijzen zo lang mogelijk te handhaven, helaas kunnen wij door sterk wijzigende, koersverschillen, grondstofprijzen, eventuele toeslagen, e.d. geen vaste periodieke prijsstelling afgeven.
De op onze website voorkomende afbeeldingen, maten en gewichten zijn vrijblijvend. Drukfouten, vergissingen en veranderingen blijven voorbehouden. Het bij de bestelling van de koper genoemde bestelnummer is doorslaggevend bij de levering van een artikel. Wij kunnen niet controleren of aanvullende artikelomschrijving overeenstemmen met het bestelnummer. Op onze facturen worden steeds zowel de bestelnummers als de artikelomschrijvingen vermeld. Verdere vermeldingen alsmede het opstellen van klantgebonden leveringsformulieren zijn niet mogelijk. Wij verzoeken u, eventuele vragen per post of email aan ons te richten, onder vermelding
van uw volledige naam en adres. Wij kiezen steeds de goedkoopste manier van verzending, normaliter is dit de onze vaste pakketdienst.
Bij speciale wensen met betrekking tot de verzending (express) zijn extra kosten voor rekening van de klant.
De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachten voor reeds bestelde of geleverde artikelen, die niet op onze website voorkomen, resp. speciale uitvoeringen kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd. Bij speciale uitvoeringen c.q speciaal op aanvraag van de klant gemaakte artikelen is meer/minder-levering van 10% mogelijk.
Speciale bestellingen kunnen alleen tegen aanbetaling van 50% van de koopsom worden uitgevoerd. Uitverkochte artikelen kunnen eventueel door een gelijksoortig of gelijkwaardig product worden vervangen.

Gebreken (voor zakelijke klanten / bedrijven):
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons te worden medegedeeld, bij overschrijding van de eerdergenoemde termijn verliest u uw aanspraken op garantie.
Eventuele terugzending van goederen kan uitsluitend plaats vinden na overleg en t.a.v. de medewerker met wie de afspraak is gemaakt en dient altijd te geschieden in originele verpakking, met leveringsbon en plakadres. Grondstoffen, ingrediënten en halffabrikaten kunnen niet geretourneerd worden, i.v.m. voedselveiligheid.
Klachten over verlies of beschadiging tijdens het transport dienen door de ontvanger te worden gemeld aan de expediteur.
In voorkomend geval is een schriftelijke verklaring voor afname van de goederen noodzakelijk (door postbedrijf dan wel transportbedrijf). Dit geldt ook in geval van schade waarbij geen beschadiging aan de verpakking zichtbaar is.

Garantie:
Wij zijn gerechtigd, onbruikbare onderdelen zelf te verbeteren in plaats van vervangende delen te sturen. Onze garantieverplichting vervalt, indien de gekochte artikelen zonder onze voorafgaande toestemming door derden worden veranderd of gerepareerd. Reparatierekeningen van derden worden slechts aanvaard, indien wij voorafgaande aan de reparatie toestemming daartoe hebben verleend. Bij reparatiewerkzaamheden boven de € 100,- ex. BTW ontvangt u een schriftelijke kostenbegroting voordat tot reparatie wordt overgegaan. Hierbij worden tijdens de reparatie vervangen verbruiksonderdelen niet meegerekend.
Schadeclaims die ontstaan door het gebruik van elektrische apparaten, computers e.d  worden uitgesloten.

Recht van teruggave:
Bestaat alleen bij artikelen die gebreken vertonen, of bij gerechtvaardigde reclamaties. Een artikel kan slechts worden geruild in overleg met de leverancier. Om foutloze levering te waarborgen, stellen wij voor, bestellingen steeds via onze website te bestellen. Grondstoffen, ingrediënten en halffabrikaten kunnen niet geretourneerd worden, i.v.m. voedselveiligheid.

Voor teruggezonden artikelen leveren wij in ruil andere artikelen of het betaalde bedrag wordt teruggestort. Ongefrankeerde en
onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Geen recht van teruggave bij artikelen die op speciale aanvraag van
de klant gemaakt zijn.

Bijzonderheden:
Wij hebben uw adres opgeslagen in ons computersysteem. Wij verzoeken u eventuele adreswijzingen aan ons door te geven, zodat wij u ten allen tijden onze actuele aanbiedingen kunnen toezenden. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, schrappen wij u onmiddellijk uit het bestand. Wij trachten geschillen met onze klanten en eventuele fouten direct en onbureaucratisch op te lossen.
Bevoegde rechtbank is de rechtbank te ’s Hertogenbosch – Nederland . Nederlands recht is van toepassing. Alle oneigenlijk gebruik van de door ons  geleverde producten valt voor risico koper.

Prijscorrecties op grond van drukfouten voorbehouden. De algemene voorwaarden gelden onder alle omstandigheden en kunnen niet door uw eigen algemene voorwaarden veranderd worden.

Consumenten

Herroepingsrecht voor consumenten
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  3. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  4. Grondstoffen, ingrediënten en halffabrikaten kunnen niet geretourneerd worden, i.v.m. voedselveiligheid.

 

Kosten in geval van herroeping (voor consumenten)

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Uitsluiting herroepingsrecht (voor consumenten)

Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op producten die u via deze webwinkel koopt,  die voor u op maat zijn gemaakt volgens de door u ingevoerde specificaties. De verkoop hiervan is na succesvolle betaling definitief.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op verzegelde producten. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

Producten met een beperkte houdbaarheidsdatum die u via deze webwinkel koopt kunnen niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Grondstoffen, ingrediënten en halffabrikaten kunnen niet geretourneerd worden, i.v.m. voedselveiligheid.

Binnen 14 dagen uw geld terug
Indien u – de klant – heeft laten weten dat hij/zij zijn/haar aankopen wilt retourneren dan zal Trend Decor BV binnen 14 dagen het aankoopbedrag terugstorten. Deze 14 dagen termijn gaat in op de dag dat u – de klant – heeft aangegeven te willen retourneren. Trend Decor behoudt zich het recht om te wachten met terugbetalen tot het product daadwerkelijk in goede staat retour is ontvangen.

Klachten & Geschillenregeling consumenten

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Trend Decor BV. Wij zullen er alles aan doen om een klacht te verhelpen naar redelijkheid en haalbaarheid. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Privacy beleid Trend Decor BV

Ons privacy beleid en voorwaarden vindt u hier op onze privacy statement pagina.

De waardering van www.trenddecor.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 1853 reviews.